Reglement Werkgroepen

Het Werkgroepen Reglement in gewone taal

 • Werkgroepen moeten zich aan de wet houden.
 • Je mag niets doen wat tegen het doel van de stichting ingaat.
 • Binnen de werkgroep moet je netjes met elkaar omgaan.
 • Je moet voorzichtig omgaan met privé gegevens.
 • Alles moet zo veel mogelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • Er moet voorzichtig omgegaan worden met spullen van de stichting, en ze moeten als dat kan na gebruik terug gegeven worden. Ook mogen ze alleen gebruikt worden waar ze voor aangevraagd zijn.
 • Bonnetjes moeten bewaard worden. Als geld niet uitgegeven wordt volgens afspraak kan de stichting dit terug eisen.
 • De stichting naam mag niet zonder toestemming gebruikt worden.
 • Werkgroepen moeten zich houden aan alle regels van de stichting.
 • Als je je niet aan de regels houdt kan de stichting de steun stoppen.
 • Als er een andere reden is om de steun te stoppen mag je hier bezwaar tegen aantekenen. Maar de stichting kan daarna alsnog de steun stoppen.

Officieel Werkgroepen Reglement

 1. Er mag niet tegenstrijdig met de rechten van de mens of de wet gehandeld worden.
 2. Er mag niet tegenstrijdig met het doel van de stichting gehandeld worden.
 3. Er moet ten alle tijden met respect met elkaar omgegaan worden.
 4. Privacy van leden van de werkgroep en mensen die hun persoonsgegevens overdragen aan de werkgroep dient ten alle tijden gewaarborgd te worden.
 5. Diensten geleverd door en evenementen georganiseerd door de werkgroep dienen zo veel mogelijk toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.
 6. Middelen verstrekt door de stichting dienen uitsluitend gebruikt te worden voor de doelen waarvoor deze verstrekt zijn, er dient met respect mee omgegaan te worden en indien mogelijk geretourneerd na gebruik.
 7. Indien er sprake is van financiële steun dient er van tevoren een begroting ingediend te worden en achteraf een verantwoording. Wat over is dient te worden geretourneerd aan de stichting. Indien de stichting besluit dat de middelen niet volgens afspraak besteed zijn kunnen deze worden terug gevorderd.
 8. Stichting naam mag alleen met expliciete toestemming gebruikt worden.
 9. Werkgroepen zijn gebonden aan al het gepubliceerde stichting reglement.
 10. Indien een werkgroep zich niet aan een van de bovenstaande punten houdt is de stichting gerechtigd de steun direct met opgaaf van redenen terug te trekken.
 11. Indien er een andere reden is waardoor de stichting overweegt om de steun te beëindigen zal de werkgroep mogelijkheid krijgen tot het aantekenen van bezwaar waarna de stichting alsnog kan besluiten de steun te beëindigen.